Ruszyły zapisy na II Ciechanowski Pchli Targ

2022-05-17 13:36:56
Zapraszamy do składania zgłoszeń na II Ciechanowski Pchli Targ, który odbędzie się 24-25 czerwca 2022 roku w godz. 10:00-18:00 na ul. Warszawskiej.

Link do formularza:
https://forms.gle/rSWtKk13rHAtPCxT8

 
🕰 Weź udział w Pchlim Targu i sprzedaj lub wymień to czego już nie potrzebujesz:
- stara elektronika,
- monety,
- zabawki,
- ubrania,
- sprzęt muzyczny,
- pamiątki,
...i wszystko to co nosi na sobie ślady historii i ducha rzemiosła.
 
🎙 Wszyscy wiemy jak ciężko pożegnać niektóre rzeczy; gdy w grę wchodzi silny ładunek emocjonalny i sentyment trudno zmusić się do wyrzucenia starego radia, które dostaliśmy od dziadka czy gramofon pamiętający "lepsze" czasy. Jednak przekazując daną rzecz w ręce kogoś kto podobnie jak my będzie dbał i pielęgnował ten przedmiot to sprawa ma się zupełnie inaczej.
 
♻️ Naprawianie i renowacja starszych przedmiotów to piękny pokaz tego jak rzemiosło i sztuka komponują się z podejściem ekologicznym. Poprawione przedmioty znów stają się użyteczne zamiast lądować na śmietniku. To wspomniane w plakacie "nowe życie" w rzeczywistości zmienia otaczający nas świat na lepszy. Do takiej postawy zachęcamy wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu.
 
✒️ Rok 2020 był w kulturze rokiem Leopolda Tyrmanda, który w piękny sposób umiał pisać o rzeczach prostych i znajomych wyciągając z nich prawdziwą głębię. Dlatego ogłoszenie o Pchlim Targu zechcieliśmy ozdobić tymże cytatem:
 
"Istnieje w Europie specjalna kategoria bazarów o tradycjach bogatych i problematyce skomplikowanej. Są to place ze starzyzną. Europa jest ich pełna, każda bowiem wartościowa cywilizacja zawiera w sobie kult rzeczy starych (...)"

 REGULAMIN II Ciechanowskiego Pchlego Targu

§ 1
Organizator
1. Organizatorem Ciechanowskiego Pchlego Targu (dalej jako Targ) jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”, ul. 17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów,
2. Organizator działa poprzez wyznaczone do tego osoby legitymujące się właściwymi identyfikatorami.
3. Część zadań związanych z technicznymi aspektami Targu wykonują dla Organizatora podmioty trzecie. Spis tych podmiotów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2
Miejsce
1. Targ odbędzie się na ul. Warszawskiej, tuż obok Kamienicy/Klubokawiarni W18.

§ 3
Termin i godziny trwania Targu
1. Pchli Targ trwa 2 dni w godzinach od 10:00 do 18:00.
2. Powyższe godziny dotyczą osób odwiedzających Targ. Wystawcy powinni przygotować swoje stoiska w taki sposób i w takim czasie, aby osoby odwiedzające Targ mogły zapoznać się z ofertą i dokonać transakcji z Wystawcami w podanych powyżej godzinach. W związku z czym miejsce wystawiennicze dostępne będzie już od godziny 08:00.

§ 4
Cele Targu
Targ ma na celu przede wszystkim:
- promowanie idei recyklingu i wymiany rzeczy,
- budowanie świadomości konsumenckiej,
- dyskusję na temat nadmiernej konsumpcji,
- integrację ciechanowskiego środowiska kolekcjonerów i posiadaczy przedmiotów unikalnych.

§ 5
Grupa docelowa (Wystawcy)
Grupą docelową są wszystkie osoby posiadające przedmioty, które chciałby sprzedać lub wymienić. W szczególności przedmioty nietypowe, wartościowe, ciekawe, z historią, wykonane ręcznie lub w sposób rzemieślniczy (nie masowy), jak również ubrania (czyste, zadbane, nieuszkodzone). Targ nie jest skierowany do osób zajmujących się handlem produktami nowymi, kosmetykami, żywnością, rzeczami trwale i nieodwracalnie uszkodzonymi.

§ 6
Zasady udziału
1. Warunkiem udziału w Targu, w charakterze wystawcy, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 20.06.2022 r.

2. O fakcie przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania się jako wystawcy Organizator poinformuje w terminie do dnia 21.06.2022 roku telefonicznie lub mejlowo na numery podane w niniejszym formularzu zgłoszeniowym.

3. Asortyment sprzedawany na Targu musi być zgodny z asortymentem podanym w zgłoszeniu i zatwierdzony przez organizatora. W przypadku stwierdzenia asortymentu różniącego się od zgłaszanego w aspekcie rodzaju, jakości lub metody wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego Wystawcy z Targu. Wystawca rozumie, że w takiej sytuacji nie przysługują mu żadne roszczenia w stosunku do organizatora.

4. Organizator będzie przydzielał miejsca wystawiennicze dla wystawców w zależności od typu, jakości i zgodności wystawianych produktów.

5. Prezentowane produkty powinny być oczyszczone w taki sposób aby nie roznosiły pyłów, rdzy, smarów i wszelkich innych możliwych zanieczyszczeń. Sprzedawane ubrania powinny być możliwe czyste (wyprane). W przypadku gdy Organizator uzna, że wystawiony przedmiot z uwagi na swój stan nie nadaje się poinformuje o tym Wystawcę, który według swojego wyboru może wynieść dany przedmiot lub zrezygnować z udziału w Targu. Wystawca rozumie, że w takiej sytuacji nie przysługują mu żadne roszczenia w stosunku do organizatora.

6. Wystawcy powinni posiadać własny stół do wystawienia towarów. Organizator dysponuje pewną ograniczoną liczbą stołów, które może udostępniać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w powyższej części regulaminu. O ilości posiadanych stołów organizator informuje kilka dni przed wydarzeniem za pośrednictwem mejla lub telefonu. Organizator może – w zależności od własnego uznania – udostępnić namioty wystawiennicze, których ilość jest ograniczona. Organizator daje możliwość wystawienia się z własnym namiotem lub bez niego.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń stoiska Organizator może sporządzić w obecności wystawcy protokół szkód. Koszt naprawy szkód lub wymiany elementów stoiska obciąża Wystawcę.

8. Wystawca może odwołać udział w Targu telefonicznie (570 809 003).

9. Wystawca nie może emitować żadnej indywidualnej muzyki oraz marketingowych sygnałów dźwiękowych. Wyjątkiem są stoiska muzyczne w ramach których wystawcy mogą prezentować w sposób nieuciążliwy fragmenty utworów lub prezentować stan techniczny sprzedawanych urządzeń.

10. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, ochrony środowiska i innych aktualnie obowiązujących przepisów.

11. Odpowiedzialność prawną za asortyment ponosi wystawca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, cenę, sposób wykonania i inne elementy dotyczące wystawianych towarów. Roszczenia dotyczące towarów strony (Wystawca i Kupujący) rozstrzygają pomiędzy sobą.

12. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów spowodowane działaniami osób trzecich jak również inne sytuacje powodujące uszczuplenie majątku wystawców.

13. W przypadku niestosowania się do ustaleń regulaminu organizator może usunąć wystawcę z udziału w Targu. Wystawca rozumie, że w takiej sytuacji nie przysługują mu żadne roszczenia w stosunku do organizatora.

14. Egzekwowanie regulaminu powierza się Organizatorowi;

15. Wszystkie odstępstwa od regulaminu winny być uzgodnione z Organizatorem, który musi wyrazić na nie pisemną zgodę;

16. Wszystkie spory mogące wynikać z braku porozumienia rozstrzyga Organizator;

17. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z dobrowolnym przesłaniem umowy zgłoszeniowej zawierającej dane osobowe, organizator będzie gromadził dane wystawców. Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą nigdzie przekazywane i służą wyłącznie do celów związanych z działaniem Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO.

18. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć jego osoby oraz asortymentu w ramach promocji organizatora w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz na stronach i sieciach społecznościowych na profilach, z których podmiotami zarządzającymi Organizator współpracuje. Organizator informuje, że nie będzie uzyskiwał żadnych zysków z tytułu udostępniania wymienionych wyżej materiałów a wykorzystywać je będzie jedynie w celu promocji swoich działań statutowych oraz Pchlego Targu.

19. Spory mogące wyniknąć na tle organizacji Targu oraz wynikające z niniejszego regulaminu strony rozstrzygać będą przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora.

20. W sytuacji zaistnienia przesłanek prawnie, społecznie, które uniemożliwiałyby bezpiecznie i właściwe zorganizowanie Targu Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targu o czym poinformuje Wystawców w sposób najwygodniejszy i najszybszy spośród dostępnych.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.

22. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty, ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie do Wystawcy.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka