Polityka prywatności

Naszym celem jest należyte poinformowanie PaÅ„stwa o sprawach zwiÄ…zanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego wzglÄ™du w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym zwiÄ…zanych.

Czym sÄ… dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczajÄ… informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porzÄ…dkowanie, modyfikowanie, przeglÄ…danie, wykorzystywanie, udostÄ™pnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależnoÅ›ci od celu, zastosowanie mogÄ… mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatnoÅ›ci ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których COEK STUDIO jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. COEK STUDIO realizuje swoje obowiÄ…zki informacyjne, okreÅ›lone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COEK STUDIO, z siedzibÄ… przy ul. 17 stycznia 56A, 06-400 Ciechanów, zwana dalej „Administratorem”.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczyÅ‚ Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można siÄ™ kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej: rodoanka@gmail.com IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczÄ…ce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w zwiÄ…zku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.coekstudio.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależnoÅ›ci od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykÅ‚ad:

wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów zwiÄ…zanych z pracÄ… naszego serwera, analizÄ… naruszeÅ„ bezpieczeÅ„stwa, ankietach oraz w zarzÄ…dzaniu naszÄ… stronÄ… www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzajÄ…cych witrynÄ™ (np. informacje o regionie, z którego nastÄ…piÅ‚o poÅ‚Ä…czenie).

Cookies

W zwiÄ…zku z udostÄ™pnianiem zawartoÅ›ci serwisu internetowego www.coekstudio.pl stosuje siÄ™ tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika, które serwery mogÄ… odczytać przy każdorazowym poÅ‚Ä…czeniu siÄ™ z tego urzÄ…dzenia koÅ„cowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczÄ…ce cookies majÄ… zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiÄ… dane informatyczne, w szczególnoÅ›ci pliki tekstowe, które przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika serwisu internetowego www.coekstudio.pl. Cookies zazwyczaj zawierajÄ… nazwÄ™ domeny serwisu internetowego, z którego pochodzÄ…, czas przechowywania ich na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane sÄ… w celu:

- dostosowania zawartoÅ›ci stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególnoÅ›ci pliki te pozwalajÄ… rozpoznać urzÄ…dzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyÅ›wietlić stronÄ™ internetowÄ…, dostosowanÄ… do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagajÄ… zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystajÄ… ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoÅ›ci,

- utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dziÄ™ki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasÅ‚a,

d- ostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisu internetoweg www.coekstudio.pl możemy stosować nastÄ™pujÄ…ce rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiajÄ…ce "zapamiÄ™tanie" wybranych przez użytkownika ustawieÅ„ i personalizacjÄ™ interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego jÄ™zyka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglÄ…du strony internetowej itp.,

- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowa nie sÅ‚użące do przeglÄ…dania stron internetowych (przeglÄ…darka internetowa) domyÅ›lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogÄ… dokonać w każdym czasie zmiany ustawieÅ„ dotyczÄ…cych plików cookies. Ustawienia te mogÄ… zostać zmienione w szczególnoÅ›ci w taki sposób, aby blokować automatycznÄ… obsÅ‚ugÄ™ plików cookies w ustawieniach przeglÄ…darki internetowej bÄ…dź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urzÄ…dzeniu użytkownika serwisu internetowego. SzczegóÅ‚owe informacje o możliwoÅ›ci i sposobach obsÅ‚ugi plików cookies dostÄ™pne sÄ… w ustawieniach oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawieÅ„ w zakresie cookies oznacza, że bÄ™dÄ… one zamieszczone w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika, a tym samym bÄ™dziemy przechowywać informacje w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika i uzyskiwać dostÄ™p do tych informacji.

WyÅ‚Ä…czenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usÅ‚ug w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególnoÅ›ci wymagajÄ…cych logowania. WyÅ‚Ä…czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwoÅ›ci czytania lub oglÄ…dania treÅ›ci zamieszczanych w serwisie internetowym www.coekstudio.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostÄ™p wymaga logowania.

Pliki cookies mogÄ… być zamieszczane w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika serwisu internetowego www.coekstudio.pl, a nastÄ™pnie wykorzystywane przez wspóÅ‚pracujÄ…cych z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy :

wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: studio@coekstudio.pl lub

wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: rodoanka@gmail.com.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie okreÅ›lonych danych osobowych jest konieczne, aby speÅ‚nić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiÄ…gnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostanÄ… nieodwracalnie usuniÄ™te lub zniszczone.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwaÅ‚ego usuniÄ™cia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizacjÄ™. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da siÄ™ ich odczytać, a zatem takie informacje stajÄ… siÄ™ caÅ‚kowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pani/Pana prawa wynikajÄ…ce z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy siÄ™ uÅ‚atwiać ich realizacjÄ™ w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie majÄ… charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich speÅ‚nienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzglÄ™dnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzglÄ™dnienia żądania jest konieczna.

OdnoÅ›nie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaÅ›niamy, że w każdej chwili przysÅ‚uguje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia siÄ™ przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiÄ™tać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzglÄ™dnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

- istniejÄ… prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które sÄ… nadrzÄ™dne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolnoÅ›ci lub

- istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:

- wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres studio@coekstudio.pl lub

- wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: rodoanka@gmail.com.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka