RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - ObowiÄ…zek informacyjny RODO

Zgodnie z wymogami RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy PaniÄ…/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysÅ‚ugujÄ…cych Pani/Panu na gruncie RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Ciechanowski OÅ›rodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”, adres: 17 stycznia 56a, 06-400 Ciechanów, jest Ciechanowski OÅ›rodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO” (dalej również jako „ADO”).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rodoanka@gmail.com.

ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sÄ… w celu/celach:

wypeÅ‚nienia obowiÄ…zków prawnych ciążących na ADO;

realizacji zawartych przez ADO umów;

na podstawie udzielonej przez PaniÄ…/Pana zgody – w zakresie i celu okreÅ›lonym w treÅ›ci zgody.

W zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogÄ… być:

organy wÅ‚adzy publicznej oraz podmioty wykonujÄ…ce zadania publiczne lub dziaÅ‚ajÄ…ce na zlecenie organów wÅ‚adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikajÄ… z przepisów powszechnie obowiÄ…zujÄ…cego prawa;

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzajÄ… dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO.

Pani/Pana dane osobowe bÄ™dÄ… przechowywane przez okres niezbÄ™dny do realizacji celu, w którym sÄ… przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas okreÅ›lony przez przepisy powszechnie obowiÄ…zujÄ…cego prawa lub okres wygaÅ›niÄ™cia roszczeÅ„ zwiÄ…zanych z realizacjÄ… celu przetwarzania danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane sÄ… nieprawidÅ‚owe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie sÄ… już niezbÄ™dne do celów, dla których dla których byÅ‚y zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczÄ…, wniosÅ‚a sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczÄ… wycofaÅ‚a zgodÄ™ na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawÄ… przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,dane osobowe przetwarzane sÄ… niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszÄ… być usuniÄ™te w celu wywiÄ…zania siÄ™ z obowiÄ…zku wynikajÄ…cego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczÄ… kwestionuje prawidÅ‚owość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczÄ…, sprzeciwia siÄ™ usuniÄ™ciu danych, żądajÄ…c w zamian ich ograniczenia,

- ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczÄ…, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeÅ„,

- osoba, której dane dotyczÄ…, wniosÅ‚a sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sÄ… nadrzÄ™dne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy Å‚Ä…cznie speÅ‚nione sÄ… nastÄ™pujÄ…ce przesÅ‚anki:

- przetwarzanie danych odbywa siÄ™ na podstawie umowy zawartej z osobÄ…, której dane dotyczÄ… lub na podstawie zgody wyrażonej przez tÄ… osobÄ™,

- przetwarzanie odbywa siÄ™ w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy Å‚Ä…cznie speÅ‚nione sÄ… nastÄ™pujÄ…ce przesÅ‚anki:

- zaistniejÄ… przyczyny zwiÄ…zane z Pani/Pana szczególnÄ… sytuacjÄ…, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wÅ‚adzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbÄ™dne do celów wynikajÄ…cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronÄ™ trzeciÄ…, z wyjÄ…tkiem sytuacji, w których nadrzÄ™dny charakter wobec tych interesów majÄ… interesy lub podstawowe prawa i wolnoÅ›ci osoby, której dane dotyczÄ…, wymagajÄ…ce ochrony danych osobowych, w szczególnoÅ›ci gdy osoba, której dane dotyczÄ… jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siÄ™ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysÅ‚uguje Pani/Panu prawo do cofniÄ™cia tej zgody w dowolnym momencie. CofniÄ™cie to nie ma wpÅ‚ywu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ™ciem, z obowiÄ…zujÄ…cym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane nie bÄ™dÄ… przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bÄ™dÄ… profilowane.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka