Religijna Panorama Polski

2023-04-20 18:41:10

 

 O instytucjach religijnych w Polsce. 

Ta szeroka kwestia tematyczna stała się przedmiotem wykładu red. Artura Iniarskiego.

 „Religijna panorama Polski”, w przekrojowy dla zagadnienia sposób objął na początku tematykę prawnych i systemowych warunków działania instytucji religijnych w naszym kraju – by docelowo rozwinąć szczegółową wiedzę dotyczącą poszczególnych nurtów religijnych i organizacji wyznaniowych. Dokonany przegląd zawarł się w autorskim modelu klasyfikacji religioznawczej, stanowiącym efekt zainteresowań naukowych autora wykładu.

W części wprowadzającej wykładowca wskazał głęboko historyczne uwarunkowania dzisiejszego wieloskładnikowego charakteru sfery wyznaniowej w Polsce - poczynając od mozaiki wierzeń słowiańskich plemion zamieszkujących dorzecze Wisły i Odry w czasach przed rokiem 966, następnie zwracając uwagę na tradycyjne od stuleci trwałe zjawisko wieloreligijności naszego społeczeństwa – tolerancyjnie otwartego na różnorodność priorytetów i form wyznaniowych. Współczesnym potwierdzeniem tej zasady jest bogactwo życia religijnego tworzonego przez sto siedemdziesiąt jeden zarejestrowanych u nas kościołów i związków wyznaniowych, wśród których czołówkę stanowią Kościół Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny oraz  Świadkowie Jehowy.

Całość panoramy religijnej Polski obejmuje instytucje wyznaniowe wszystkich głównych nurtów obecnych w Europie i obu Amerykach oraz Australii, z udziałem również wierzeń właściwych przede wszystkim dla Azji i Afryki, w tym metafizycznych idei światopoglądowych postrzeganych u nas jako religie.

Przegląd wiodących w polskiej strefie cywilizacyjnej formacji wyznaniowych Artur Iniarski rozpoczął od chrześcijaństwa, w którego łonie katolicyzm reprezentują kościoły - Rzymskokatolicki, Greckokatolicki, Ormiański i Neounicki, prawosławie - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny i Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP, protestantyzm (ruch religijny skupiający wyznania odwołujące się do XVI-wiecznej Reformacji) – bardzo liczne kościoły ewangelickie i ewangelikalne oraz jeden tzw. nurtu równoległego (Anglikański), a starokatolicyzm – m.in. kościoły: Polskokatolicki, Starokatolicki, Katolicki Mariawitów i Starokatolicki Mariawitów.

Następnie wykładowca skupił uwagę na formułach wyznaniowych odwołujących się do tradycji chrześcijańskiej, do których zaliczył Świadków Jehowy, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Mormoni), Nowoapostolski Kościół w Polsce oraz różne odłamy unitarian.

Omawiając formacje judaistyczne autor prezentacji wskazał m.in. na Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich - reprezentujący nurt ortodoksyjny i Związek Postępowych Gmin Żydowskich z nurtu reformowanego, Karaimski Związek Religijny w RP, a także na tzw. gminy niezależne oraz grupy nurtu mesjańskiego działające w ramach niektórych kościołów protestanckich. Zwrócił też uwagę na mało jeszcze socjologicznie opisane zjawisko tzw. judaizmu kulturowego - obecnego w życiu społecznym bez form zinstytucjonalizowanych.

Wykład przyniósł studentom UTW wiadomości także o islamie, który w Polsce obecny jest m.in. za sprawą Muzułmańskiego Związku Religijnego, Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej i Ligi Muzułmańskiej RP, oraz o religiach Wschodu reprezentowanych w Polsce m.in. przez związki buddyjskie i hinduistyczne. Uniwersytecki przegląd religijny zakończyło słowo o kościołach i związkach wyznaniowych neopogańskich, gnostyckich, mistyczno-okultystycznych, ufologicznych, satanistycznych, a także religii Jedi (odwołującej się do kultowego filmu „Gwiezdne Wojny”) oraz Kościele Latającego Potwora Spaghetti, który głosi iż to właśnie czczony przezeń Potwór stworzył świat będąc pod wpływem alkoholu, a swym wiernym zapowiada niebo z wulkanem piwnym i striptizem.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu.

 

 

 

Zapraszamy na wykład pana Artura Iniarskiego na temat :

Religijna Panorama Polski.

o godz. 16:30

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka