O Nas

Siedziba Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO mieści się przy ulicy 17 Stycznia 56A. COEK STUDIO jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Historia

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO stanowi samodzielną jednostk organizacyjną. Został utworzony na mocy uchwały nr 263/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 r. Działa na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałą oraz art.11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z2001r. nr.13 poz.123 ze zm.). Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka