Regulamin Stowarzyszenia UTW

2023-04-20 17:17:43

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zebrania Członków  20.04.2023r.

 

REGULAMIN

Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Ciechanowie

 

ROZDZIAŁ I

 • 1
 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowie. W dalszych postanowieniach zwane jest Stowarzyszeniem.
 • 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski. Stowarzyszenie nie może tworzyć jednostek terenowych.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ciechanów.
 • 3
 1. Stowarzysszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. W celu realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym osobom i podmiotom.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi , zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjmi pozarządowymi i innymi instytucjami.
 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci, oznak i znaków orgaizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 5. Stowarzyszenie może tworzyć sekcje.

 

 

ROZDZIAL II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOB ICH REALIZACJI

 • 4

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie
 2. umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzania wolnego czasu.
 • 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

     1. organizowanie wykładów, prelekcji, wycieczek, lektoratów itp.

 1. prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych
 2. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie swoich zainteresowań
 3. promowanie miasta Ciechanowa oraz powiatu ciechanowskiego poprzez działania statutowe Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIĘ  ICH PRAWA I OBOWIÄ„ZKI

 • 6
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która ukończyła 50 lat.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych

2)wspierających

3) honorowych.

 1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację o przyjęcie do Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą minimum raz w roku. Osoba wstępująca w poczet członków Stowarzyszenia zobowiązana jest do dokonywania wpłaty składki rocznej.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym staje się po zlożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu przez Zarząd uchwałą.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może by osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwałą Zebrania Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
 • 7

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

3) zdobywania wiedzy i rozzwijania zdolności twórczych,

4) składania do Zarządu propozycji programowych i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

5) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

6) udziału we wszystkich działniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 • 8

Członkowie zwyczajni mają obowiązek :

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

2) uczestnictwa w Zebraniach Członków,

3) przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) regularego opłacania składek członkowskich,

5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

6) uczęszczania na zajęcia oraz postępowanie zgodnie z zasadami życia społecznego,

7) wspierania działań Stowarzyszenia i aktywną pracę.                                                                                     

 • 9

1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w regulaminowych władzach Stowarzyszenia , poza tym posiadają takie prawa jak czlonkowie zwyczajni.

Członkowie wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2.Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

3.Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 • 10
 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi,

2) śmierci,

3) wykluczenia przez Zarząd:

 • niepłacenia składek członkowskich za okres jednego roku, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd,
 •  ze względów na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 • za działalność niezgodną z regulaminem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 •   z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 ROZDZIAŁ IV

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 • 11

Władzami Stowarzyszenia są:

-Zebranie Członków (słuchaczy)

- Zarząd.

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia przez Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków do głosowania.
 2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 organu. W przeciwnym razie zwoływane jest jest Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego ust. 2. W takim przypadku zarząd zwołuje Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków zarządu.
 5. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 • 12
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków.
 1. Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. W zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradzczym członkowie honorowi i wspierający oraz goście zaproszenie.
 2. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, zwołuje się Zebranie Członków w drugim terminie, które podaje się w zawiadomieniu.
 3. Drugi termin posiedzenia Zebrania Członków jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 min. po zakończeniu Zebrania Członków w pierwszym terminie, pod warunkiem, że został zaplanowany w zawiadomieniu o Zebraniu Członków.
 4. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
 5. W drugim terminie uchwały Zebrania Czlonków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą wiekszością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 6. Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowyh uprawnionych do głosowania przepis ust. 3 w zakresie tzw. drugiego terminu stosuje się odpowiednio.
 7. Nadzwyczajne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. Tryb zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zebrania Członków jest określony w § 12 ust. 3,4,5,6,7.
 8. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 1) z własnej inicjatywy,2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia lub wniesienia wniosku.
 • 13

Kompetencje Zebrania Członków:

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszeia,

2) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,

3) wybór i odwołanie zarządu,

4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego.

 6) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich regulowania

8) podejmowanie decyzji w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia , wyznaczania likwidatora lub komisji likwidacyjnej oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,

9) wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem zarządu i w sprawach z nim.

 • 14
 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się od 5 do 7 członków, w tym prezes, zastępca prezesa, sekretarz, skarbnik i członkowie.
 3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia , w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszeia uprawniony jest prezes działający jednoosobowo albo dwóch członków zarządu działających łącznie.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu przy obecności co najmniej połowy składu członków zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje Prezes Zarządu.
 • 15

Kompetencje Zarządu:

1) kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,    2) realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

5) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finasowego z działalności Stowarzyszenia,

6) zatrudnianie personelu oraz zawieranie stosownych umów,

7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,

8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

9) uchwalanie opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,

10) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

11) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

12) zwoływanie Zebrania  Członków,

13) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,

14) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych, z zastrzeżeniem § 18 i § 19.

 • 16

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJÄ„TEK I GOSPODARKA  FINANSOWA

 • 17

Źródłem majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

3) zbiórki publiczne,

4) majątek ruchomy i nieruchomy,

5) dotacje na realizację zadań publicznych,

6) innych źródeł zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.   

 1. Środki pieniężne po uwzględnieniu bieżących potrzeb powinny być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
 2. Majątek i dochody są przeznaczone na realizację celów i zadań regulaminowych.
 • 18
 1. Podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia orzez nic pełnomocnictwa do dokonania czynności.
 2. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego,

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienia z długu, przystąpienia do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,

5) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 złotych.

 • 19
 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia , w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszeia uprawniony jest prezes działający jednoosobowo albo dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • 20
 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków stowarzyszenia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – przepis ust. 3 w zakresie tzw. drugiego terminu stosuje się odpowiednio. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, likwidatora lub komisję likwidacyjną oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia ustaw „Prawo o Stowarzyszenich” i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka